Náhradní plnění

Dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má každý zaměstnavatel zaměstnávající 25 a více osob, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v počtu 4% z celkového počtu zaměstnanců. Tuto povinnost lze plnit třemi způsoby:
a) zaměstnat osobu/y se zdravotním postižením v potřebném počtu,
b) odebírat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením,
c) odvádět do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Naše společnost Vám nabízí využít druhé možnosti a spojit tak příjemné s užitečným. Náhradní plnění formou úklidových služeb je jednou z nejjednodušších variant, jak splnit státem stanovenou povinnost.

Jaký objem služeb musím odebrat, abych splnili státem určenou výši náhradního plnění?

Na tuto otázku nám odpovídá §18 prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb..

(1) Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen "dodavatel") ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Tak získám počet zdravotně postižených osob, jejichž zaměstnání jsme nahradili odebíráním výrobků či služeb dle §81 odst.2 písm.b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Dále uvádíme přímo příslušné §§, upravující zaměstnávání občanů zdravotně znevýhodněných (dříve ZPS) 

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. §§  81, 82.

§ 81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

§ 82

(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.